Nákupom u nás získate
 • Overené zákazníkmi za stálú spokojnosť s našimi produktmi a službami. Pridajte sa k našim 10 000+ stálym zákazníkom.

 • Využite recyklačný program ekologickej likvidácie prázdných tonerov ZADARMO.

 • Pri nákupe nad 75 Eur a k vybraným produktom máte dopravu ZADARMO. Tovar k Vám doručíme následujúci pracovný deň

 • Ku každej objednávke v hodnote nad 20 € Vám do zásielky pribalíme sladký darček.

Hodnotenie zákazníkov
* * * * *
23. October 2020 v 13:30
Hodnotené na heureka.cz 23. October 2020 v 13:30

Rychlost Kvalita komunikace

* * * * *
23. October 2020 v 07:27
Hodnotené na heureka.cz 23. October 2020 v 07:27

rýchlo a dobre

žiadna

* * * * *
22. October 2020 v 21:04
Hodnotené na heureka.cz 22. October 2020 v 21:04

expresné dodanie tovaru

-

* * * * *
22. October 2020 v 16:08
Hodnotené na heureka.cz 22. October 2020 v 16:08

som veľmi spokojný ako s tovarom tak aj s obchodom,dodaním aj kvalitou.

* * * * *
22. October 2020 v 06:54
Hodnotené na heureka.cz 22. October 2020 v 06:54

Rychle dodanie aj so sladkostou navyse.

* * * *
21. October 2020 v 09:42
Hodnotené na heureka.cz 21. October 2020 v 09:42

Ešte neviem

Zobraziť ďalšie recenzie

Celkom 490 hodnotenie produktu s priemerným výsledkom 85,53% za posledných 6 mesiacov

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú určené pre nákup v internetovom obchode www.gigaprint.sk. Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúcého a kupujúceho.

 1. 1. Kontaktné údaje

  • Obchodná značka: Gigaprint.sk
  • Názov: Gigaprint.sk, s. r. o.
  • Sídlo: Kuzmányho 30, 91101 Trenčín
  • IČO: 50370294
  • IČ DPH: SK2120292185
  • DIČ: 2120292185
  • Telefón: 0221 000 012
  • Email: info@gigaprint.sk
  • Kontaktná adresa: GIGAPRINT.SK, Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín
  • Provozovna: GIGAPRINT.CZ - Cetria s.r.o., Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín
  • Prevádzkova doba: PO-PIA: 09:00-17:00
 2. 2. Všeobecné ustanovenia

  Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.gigaprint.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa).

  Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Gigaprint.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z. z. o Ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Gigaprint.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

 3. 3. Vymedzenie pojmov

  Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

  Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

  Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svoje obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

  Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

  Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t. j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

  Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 4. 4. Odstúpenie od zmluvy

  V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

  V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom balení, nepoškodený, s nasadeným ochrannými prvkami citlivých častí tovaru (napr. kryt optického valca a pod.). V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, s výnimkou ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

  Formulár pre odstúpenie od zmluvy je dostupný tu.

 5. 5. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

  Všeobecné ustanovenia

  Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá, kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak: -je chyba odstrániteľná, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti -je chyba neodstrániteľná, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť (viď bod 4 obchodných podmienok). -je chyba neodstrániteľná, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny -je chybu odstrániteľná, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť (viď bod 4 obchodných podmienok)

  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

  Reklamácia podaná poštou/kuriérskou spoločnosťou

  Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie podanej poštou/kuriérskou spoločnosťou, v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe (kópia).

  Predávajúci sa zaväzuje o prijatí reklamácie bezodkladne informovať kupujúceho a o oprávnenosti uplatnenej reklamácie rozhodnúť do 3 pracovných dní od jej prijatia. V prípade, že je k rozhodnutiu o reklamácii potrebné odborné stanovisko, upovedomí o tejto skutočnosti kupujúceho aj s termínom plnenia reklamácie, ktorý však nesmie presiahnuť 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

  Pre rýchle vybavenie reklamácie musí zásielka obsahovať:

  • doklad o kúpe (kópia)
  • reklamovaný tovar, zabalený vo vhodnom obale tak, aby počas jeho prepravy nedošlo k jeho poškodeniu (za prípadné poškodenie počas dopravy zodpovedá prepravca). Tovar musí byť kompletný a podľa možnosti čistý.

  Formulár pre reklamáciu tovaru podaného poštou/kuriérskou spoločnosťou nájdete tu.

  Reklamácia podaná online, prostredníctvom elektronickej pošty

  Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie podanej online, prostredníctvom elektronickej pošty, uviesť číslo faktúry (objednávky), z ktorej je reklamovaný tovar a krátky opis vzniknutej chyby.

  Predávajúci sa zaväzuje o prijatí reklamácie informovať kupujúceho a o oprávnenosti uplatnenej reklamácie rozhodnúť do 24 hodín od jej prijatia. Ak na základe doručených podkladov nie je možné o reklamácii rozhodnúť v uvedenej lehote, predávajúci vyzve kupujúceho na ich doplnenie. V prípade, že je k rozhodnutiu o reklamácii potrebné odborné stanovisko, upovedomí o tejto skutočnosti kupujúceho aj s termínom plnenia reklamácie, ktorý však nesmie presiahnuť 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

  Adresa pre vybavenie reklamácie online, prostredníctvom elektronickej pošty: info@gigaprint.sk

  Reklamácia podaná telefonicky

  Operátori zákazníckeho centra informujú kupujúceho o postupe a možných riešeniach pri vybavení vzniknutej reklamácie.

  Kontakt pre vybavenie reklamácie podanej telefonicky: 0221 000 012.

 6. 6. Platobné podmienky

  V internetovom obchode www.gigaprint.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

  Dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru kuriérovi. Bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený vo FIO banke. V deň prijatia platby na náš účet, Vám budeme tovar expedovať, o čom Vás budeme informovať emailom. Platobné karty - po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu gopay, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Podporujeme bezpečné platby. V hotovosti – platíte pri osobnom prevzatí na jednom z odberných miest.

  Doklad o zaplatení objednávky je pre zákazníka vystavený a zaslaný spolu s tovarom na adresu doručenia.

  Doklad o zaplatení v hotovosti Vám poskytne doručovateľská spoločnosť (kuriér, pracovník odberného miesta a pod.).

 7. 7. Dodacie podmienky

  Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ pri tovare neuvádza inú dodaciu lehotu. Ak je pri tovare uvedené, skladom alebo na sklade, predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar po prebraní najskôr skontroloval.

  Prehľad cien a spôsobov doručenia nájdete tu

 8. 8. Ceny

  Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

  Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná.

 9. 9. Ochrana osobných údajov

  V priebehu nasledujúcich 14 dní Vám bude zaslaný hodnotiaci dotazník Heureka.sk. Môžete sa tak podeliť o svoje skúsenosti s tovarom a nákupom u nás s ostatnými. Budeme veľmi radi, ak dotazník vyplníte.

  Správcom osobných údajov poskytnutých za účelom plnenia predmetu zmluvy je predávajúci

  • Spoločnosť: Gigaprint.sk
  • Sídlo: Kuzmányho 30, 91101 Trenčín
  • IČO: 50370294
  • IČ DPH: SK2120292185
  • DIČ: 2120292185
  • Telefón: 0221 000 012
  • Email: info@gigaprint.sk
  • Kontaktná adresa: Gigaprint.sk, s. r. o., Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín

  Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ pre spracovanie:

  Kupujúci berie na vedomie, že pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, jej následného plnenia (spracovanie objednávky, zaistenie vyskladnenia a doručenia tovaru) a prípadného riešenia práv z chybného plnenia (rekalmácií) správca spracuje a uschová v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), jeho osbné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt v prípade fyzickej osoby a názov spoločnosti, meno, priezvisko (kontaktnej osoby, vystupujúcej v mene spoločnosti), adresa, e-mail, telefonický kontakt, IČO, DIČ, IČDPH v prípade právnickej osoby.

  Právnym základ pre spracovanie osobných údajov je v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci.

  Kategórie príjemcov/ príjemcovia osobných údajov.

  Správca sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným subjektom ako nasledujúcim spracovateľom:

  • a) zmluvný dopravcovia, ktorých si kupujúci zvolí v objednávkovom formulári, za účelom dodania tovaru. Zoznam dopravcov je dostupný TU (https://www.gigaprint.sk/obchod/ceny- dopravy.html). Údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e- mail, telefonický kontakt
  • b) prevádzkovateľovi portálu www.heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. Právny základ pre spracovanie je v tomto prípade v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem správcu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u správcu. Zasielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli zasielanie obchodných oznámení v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, A je vykonávané po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslanie dotazníka spokojnosti v zmysle Podmienok programe Overené zákazníkmi dostupných tu: https://sluzby.heureka.sk/napoveda/dolezite-dokumenty/ Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade námietky nebude dotazník kupujúcemu ďalej zasielaný.

  Doba uloženia

  Osobné údaje budú správcom uložené po dobu nutnú na splnenie zmluvy (spracovanie objednávky, vyskladnenie a doručenie tovaru) a ďalej po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) či po dobu poskytnutej záruky zmluvné.

  Kupujúci berie na vedomie, že správca má podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, povinnosť uschovávať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 10 rokov začínajúcich sa koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roka 2018, musí byť faktúra uchovaná do konca roka 2028). Faktúra obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

  Práva kupujúceho vo vzťahu k osobným údajom

  Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa článkov 15 až 21 GDPR má právo:

  • a) na prístup k osobným údajom, ktoré pozostáva z práva získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám vymedzeným v článku 15 GDPR,
  • b) na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ďalej s prihliadnutím na účely spracovania má kupujúci právo na pdoplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení článku 16 GDPR,
  • c) na výmaz ( "právo byť zabudnutý"), ktoré spočíva v tom, že správca bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa kupujúceho týkajú, ak už nebudú potrebné pre účely plnenia zmluvy, ak nie je daný iný zákonný dôvod na ich ďalšie spracovanie,
  • d) na obmedzenie spracovanie osobných údajov v prípadoch vymedzených článkom 18 GDPR,
  • e) na prenosnosť údajov podľa podmienok článku 20 GDPR,
  • f) namietať proti spracovaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR.

  Správca poskytne kupujúcemu na žiadosť informácie o prijatých opatreniach najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti

  V prípade pochybností o spracovaní osobných údajov má kupujúci právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je v tejto oblasti dozorným orgánom, a podať k nemu sťažnosť.

 10. 10. Platobné podmienky

  V priebehu nasledujúcich 14 dní Vám bude zaslaný hodnotiaci dotazník Heureka.sk. Môžete sa tak podeliť o svoje skúsenosti s tovarom a nákupom u nás s ostatnými. Budeme veľmi radi, ak dotazník vyplníte.

 11. 11. Záverečné ustanovenia

  Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, prípadne je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 11.9.2017.

  Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Zavřít
Navigátor