Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia.

Tieto VOP vymedzujú pojmy a upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane vystupuje spoločnosť Gigaprint.sk s.r.o., IČO:50370294 ako predávajúci a/alebo poskytovateľ služby (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci a/alebo objednávateľ, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v bode: 2. Kontaktné údaje.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Gigaprint.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z. z. o Ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Gigaprint.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

2. Kontaktné údaje

Obchodná značka: Gigaprint.sk
Názov spoločnosti: Gigaprint.sk, s. r. o.
Sídlo: Kuzmányho 30, 91101 Trenčín
IČO: 50370294
DIČ: 2120292185
IČ DPH: SK2120292185
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33211/R

Telefón: 02/21 000 012
Predajňa Trenčín: 0948 466 119
Email: info@gigaprint.sk
Kontaktná adresa: GIGAPRINT.SK, Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín
Prevádzková doba zákazníckeho centra: PO-PIA: 09:00-17:00
Predajňa Trenčín: PO-PIA: 09:00-17:00

3. Kúpna zmluva

3.1 Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1.1 Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na kupujúcim zadaný e-mail v objednávke, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informatívnom e-maile kupujúci nájde okrem zhrnutia objednávky taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a poučenie o právach spotrebiteľa. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody zúčastnených strán alebo na základe zákonných dôvodov. Zodpovednosť za správnosť vyplnených údajov v objednávke nesie kupujúci.

3.1.2 Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zodpovednosť za správnosť vyplnených údajov v objednávke nesie kupujúci.

3.1.3 V prípade asistencie predávajúceho kupujúcemu pri vytvorení objednávky (telefonická alebo e-mailová objednávka, objednávka doručená poštou atď.) sa za uzatvorenie zmluvy považuje odoslanie objednávky samotným predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci kupujúcemu potvrdí tak, ako je to uvedené v bode 3.1.1. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.

3.2 Dodanie tovaru

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej. Kupujúci sa zaväzuje, že vec, ktorá je predmetom kúpy prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, z tohto dôvodu sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Toto pravidlo platí aj v prípade zakúpenia služby. Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec a doklady, ktoré sa k veci vzťahujú a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou.

Predávajúci si splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi. Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť si práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Vec sa považuje za odovzdanú, až keď je odovzdaná kupujúcemu dopravcom.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti, prevedení a včas.

Ak nie je ujedané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí. Ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu dopravcom.

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 880,00- Eur vrátane DPH až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Ihneď ako kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru (za úhradu sa považuje pripísanie prostriedkov na účet predávajúceho), predávajúci tovar vyexpeduje.

Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

3.3 Odstúpenie od zmluvy

3.3.1 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo nezaniká, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Predávajúci, prejavom dobrej vôle, predlžuje možnosť odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) na 30 dní. V prípade zneužitia alebo pokusu o zneužitie tohto prejavu dobrej vôle predávajúceho kupujúcim, platia podmienky pre zákonné odstúpenie od zmluvy s lehotou 14 kalendárnych dní.

Poučenie o právach spotrebiteľa pri odstúpení od kúpnej zmluvy spolu s formulárom o odstúpení od kúpnej zmluvy nájdete tu.

Odstúpenie spolu s tovarom pošlite na adresu:

Gigaprint.sk
Kuzmányho 30
911 01 Trenčín

Platba za vrátený tovar bude kupujúcemu vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy alebo od zmluvy uzavretej na diaľku, bude znášať všetky náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Gigaprint.sk a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 30 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil (ak nebolo vyslovene dohodnuté inak). V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má Gigaprint.sk právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú z tohto hľadiska posudzované samostatne.

V prípade, ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, tak kupujúci berie na vedomie, že nie je možné uplatniť si právo z chyby do 24 mesiacov. Kupujúci môže u takýchto darčekov uplatniť práva z plnenia chyby iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, ak je darčekom trvanlivá potravina (čokoláda, čokoládová tyčinka a pod.) nie je možné uplatniť si práva z chyby. Podnikateľ nie je oprávnený pri darčekoch uplatniť si práva z plnenia chyby.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Ak bude umožnené kupujúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14/30 dní a vrátený tovar nebude v originálnom obale, vrátane jeho častí a príslušenstva, tak kupujúci berie na vedomie, že Gigaprint.sk si vyhradzuje právo takéhoto vrátenia spoplatniť a to takou čiastkou, ktorá Gigaprint.sk vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutné vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja príp. jeho likvidáciu. Stav tovaru je po doručení zhodnotený predávajúcim.

Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

3.3.2 Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

Mimo prípadov stanovených zákonom je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade očividnej chyby v cene tovaru. Odstúpiť od zmluvy podľa tohto bodu je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim tak, že predávajúci stornuje kupujúcemu objednávku alebo mu dá iným spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje. Pokiaľ už kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, bude mu táto čiastka prevedená na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho.

4. Objednanie tovaru

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (doprava, dobierka a pod). Táto cena je uvedená v objednávke a v e-mailovej správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade objednania tovaru na základe vypracovanej cenovej ponuky je platnosť ceny za tovar uvedená priamo v cenovej ponuke. Po uplynutí platnosti cenovej ponuky sa cena za tovar môže zmeniť.

Tovar je možné objednať nasledujúcimi spôsobmi:

 • odoslaním záväznej objednávky s povinnosťou platby z internetového obchodu predávajúceho
 • využitím asistenčných služieb predávajúceho
  • telefonicky na zákazníckej linke
  • e-mailom zaslaným na zákaznícke centrum
 • osobne v prevádzkach predávajúceho

Kupujúci berie na vedomie, že môže nastať situácia, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade informuje kupujúceho o vzniknutej skutočnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných alebo firemných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod. alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O neplatnom uzatvorení kúpnej zmluvy bude kupujúci informovaný.

Gigaprint.sk si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ dôjde k neoprávnenému použitiu zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami. Najmä v prípade keď:

 • zľavový poukaz je použitý na iný tovar, ako bol určený
 • zľavový poukaz je použitý v spojení s inou zľavou alebo výhodou, aj napriek tomu, že toto sčítanie nebolo vyslovene povolené
 • zľavový poukaz je použitý na nákup, ktorý nedosahuje minimálne stanovené ceny
 • zľavový poukaz už bol použitý

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť a zároveň je Gigaprint.sk oprávnený požadovať, okrem iného, bezdôvodné obohatenie.

5. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Gigaprint.sk si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude predávajúcim stornovaná.

Všetky ceny uvedené na stránkach sú vždy aktuálne, platné a zmluvné. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov. To sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až pri dokončení objednávky v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška závisí od preferencií kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že ak si objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému, je Gigaprint.sk oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj v prípade, ak kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Gigaprint.sk v takomto prípade informuje kupujúceho o vzniknutej skutočnosti.

Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

 • cena tovaru nie je na prvý pohľad správna (napr. nie je zohľadnená nákupná cena)
 • cena tovaru obsahuje naviac jednu alebo viac číslic
 • cene tovaru chýba jedna alebo viac číslic
 • zľava na tovar presahuje viac ako 50% bez toho, aby bol tovar súčasťou vyhradenej marketingovej kampane, výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom alebo bol tovar určeným na „bazárový“ predaj

Gigaprint.sk upozorňuje kupujúceho, že interný informačný systém môže uvádzať aj pri tovare so zjavne chybnou cenou automaticky informáciu, že sa jedná o tovar zlacnený, resp. tovar vo výpredaji a pod. V prípade pochybností ohľadom skutočnej ceny tovaru je preto kupujúci povinný kontaktovať zákaznícke centrum Gigaprint.sk a informáciu o správnosti ceny si overiť.

Normálna cena znamená cenu tovaru/služby, ktorá je nezáväzne doporučená výrobcom alebo distribútorom s ohľadom na daný typ tovaru/služby.

Ceny vyhradených marketingových kampaní, akciové alebo výpredajové ceny a ceny bazárového tovaru platia do vypredania zásob alebo po presne vymedzený čas.

6. Platobné a dodacie podmienky

6.1 Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 • platba v hotovosti do 880 EUR s DPH pri prevzatí tovaru na predajni v Trenčíne
 • platba vopred bankovým prevodom
 • platba on-line kartou cez zabezpečenú platobnú bránu
 • na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť prevezme prepravca)
 • platba na faktúru so splatnosťou (pri splnení podmienok)

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

Gigaprint.sk si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

Fakturačné údaje kupujúceho je možné zmeniť do 10 kalendárnych dní po expedícii objednávky.

6.2 Dodacie podmienky

Predávajúci poskytuje nasledujúce spôsoby doručenia:

 • osobný odber na predajni v Trenčíne
 • zasielanie prepravcom na adresu alebo do odberného miesta
 • zasielanie poštou na adresu s uložením na pobočke pošty

Spôsoby dopravy sú ponúkané podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu zmluvných doručovateľských spoločností. V prípade zásahu vyššej moci alebo výpadku interného informačného systému Gigaprint.sk nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania tovaru.

Spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete tu.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať, spolu s dopravcom, stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie vonkajších obalov, krabice atď.) podľa prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky ak je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nevyhnutné bezodkladne oznámiť e-mailom na info@gigaprint.sk. Rovnako je potrebné spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

V prípade, ak sa kupujúci zúčastní súťaže usporiadanej Gigaprint.sk a vyhrá cenu, je povinný vyzdvihnúť si výhru do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy usporiadateľ súťaže vyhlásil výsledky takejto súťaže. Nárok výhercu na výhru zaniká uplynutím tejto lehoty a výhra prepadne v prospech usporiadateľa.

7. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Záručné podmienky na tovar sa riadia samostatným Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými predpismi SR. Ako záručný list v tomto prípade slúži doklad o kúpe.

8. Ochrana osobných údajov

Informácie o zhromažďovaní, spracovaní a ochrane osobných údajov sú upravené v podmienkach ochrany osobných údajov TU.

9. Záverečné ustanovenia

Prípadné vzniknuté spory medzi Gigaprint.sk a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr kontaktovať Gigaprint.sk pre vyriešenie akejkoľvek vzniknutej situácie skôr, ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Gigaprint.sk môžete kontaktovať e-mailom na info@gigaprint.sk alebo telefonicky na 02/21 000 012.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 12. 2020 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Nastavenie súborov cookies

Tu si môžete upraviť nastavenia cookies a personalizácie.

K poskytovaniu služieb využívame súbory cookies. Prehliadaním webu predpokladáme, že súhlasíte s ich používaním.